ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้6 กุมภาพันธ์ 2566
6
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้ ภาคปฏิบัติ: สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านสรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม