ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การรีดเก็บน้ำเชื้อ13 กุมภาพันธ์ 2566
13
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: การรีดเก็บน้ำเชื้อ ภาคปฏิบัติ: การรีดเก็บน้ำเชื้อ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านการรีดเก็บน้ำเชื้อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม