ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อและการเก็บรักษา20 กุมภาพันธ์ 2566
20
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อและการเก็บรักษา ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อและการเก็บรักษา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อและการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม