ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด22 กุมภาพันธ์ 2566
22
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

3.ฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าในการทำงานของฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด