ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

พื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์27 กุมภาพันธ์ 2566
27
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์