ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมน6 มีนาคม 2566
6
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.การควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องและเหมาะสม