ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์8 มีนาคม 2566
8
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

2.การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจการเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม