ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง13 มีนาคม 2566
13
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

3.เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ขั้นสูงอย่างถูกต้องและเหมาะสม