ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์20 มีนาคม 2566
20
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

4.การประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม