ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การดูแลแม่ตั้งท้องและหลังคลอด17 เมษายน 2566
17
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

4.การดูแลแม่ตั้งท้องและหลังคลอด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแม่ตั้งท้องและหลังคลอดอย่างถูกต้องและเหมาะสม