ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของบัณฑิตพันธุ์ใหม่19 สิงหาคม 2566
19
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลและภาษาของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลและภาษาที่สามารถนำมาใช้ได้ในการเรียนการสอน