ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้26 สิงหาคม 2566
26
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ภาคปฏิบัติ:  กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติการด้านกายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม