ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด3 กันยายน 2566
3
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: ฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด
ภาคปฏิบัติ: ฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม