ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

พื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์5 กันยายน 2566
5
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: พื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์ ภาคปฏิบัติ: พื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านพื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม