ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมน7 กันยายน 2566
7
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: การควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมน ภาคปฏิบัติ: การควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านการควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม