ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์9 กันยายน 2566
9
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย: การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์ ภาคปฏิบัติ: การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านการการเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม