ประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง11 กันยายน 2566
11
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ภาคบรรยาย:เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ภาคปฏิบัติ: เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีความรู้ ทักษะและสามารถปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม -ภาพกิจกรรม