info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-1576, 0-5389-2780
โทรสาร 0-5321-3183
อีเมล์
directions_run
ติดตามหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรปีงบประมาณประเภทสถานะ
การเกษตรสมัยใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
โดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
2564 กำลังดำเนินโครงการ
การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
2564 กำลังดำเนินโครงการ
เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
โดย ชัยธวัช จารุทรรศน์
2564 กำลังดำเนินโครงการ
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตไก่ดำเซิงหวาย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
โดย อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
2565 กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและระบบขนส่งมวลชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
โดย นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชย์วรกุล
2565 กำลังดำเนินโครงการ
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
โดย อรรณพ ทัศนอุดม
2566 กำลังดำเนินโครงการ