other_houses

ข้อเสนอหลักสูตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อหลักสูตรปีงบประมาณประเภทสถานะ
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดย Nitikorn Junhuathon
2568 หลักสูตร Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรนานาชาติ เพื่อขยายโอกาสและพัฒนาแรงงานไทยสู่สากล
โดย Asst.Prof.Dr.Julaluk Watthananon
2567 หลักสูตร Degree ไม่ผ่าน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
โดย นางสาวอัชฌา ชูแสง
2567 หลักสูตร Degree ไม่ผ่าน
นักบำรุงรักษาภูมิทัศน์
โดย นางสาวอัชฌา ชูแสง
2567 หลักสูตร Non-Degree ไม่ผ่าน
หลักสูตรระบบสมองกลฝังตัว และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย Asst.Prof.Dr.Julaluk Watthananon
2567 หลักสูตร Non-Degree ไม่ผ่าน
การยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย นางสาวอัชฌา ชูแสง
2567 หลักสูตร Non-Degree ไม่ผ่าน
การประยุกต์ใช้ AI และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดย นางสาวอัชฌา ชูแสง
2567 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในยุคดิจิทัล ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2566 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2566 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การประยุกต์ใช้งานระบบเกษตร แม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ยุคดิจิทัล
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2566 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศสามมิติด้านขนส่งและระบบราง.
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
นวัตกรรมการผลิตโคนมเพศผู้ขุนเกรดพรีเมี่ยม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
นวัตกรรมการผลิตโคนมขุนเพศผู้เกรดพรีเมี่ยม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree ปรับแก้
นวัตกรรมการผลิตโคนมขุนเพศผู้เกรดพรีเมี่ยม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree ไม่ผ่าน
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ด้านขนส่งและระบบราง.
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree ปรับแก้
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการด้านการซ่อมบารุงอากาศยานสู่มาตรฐาน EASA
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์เบื้องต้น สำหรับวิทยาการคำนวณ
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
Train the Trainer หลักสูตร THAI MEISTER AUTOMOTIVE
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
Train the Trainer หลักสูตร THAI MEISTER MECHATRONICS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การพัฒนางานเกษตรพอเพียงในครัวเรือนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงค์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
Industrial Digital : Digital Content
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Thai Meister Electrical and Electronics: Smart Electronic
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
วิศวกรรมสิ่งทอในงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การดูแลสุขภาวะผู้สูงวัย
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบอาหาร
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพและความงามด้วยแนวคิดวิถีใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2564 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2564 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2564 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
พลิกโฉมธุรกิจสุขภาพและความงามด้วยแนวคิดวิถีใหม่
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2564 หลักสูตร Non-Degree ผ่าน
ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2564 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2564 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree พิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree พิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree พิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree พิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree พิจารณา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Degree พิจารณา
โครงการ นวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Non-Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรการเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Non-Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรการเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
โดย นางสาวจุฑามาศ ปานสง
2562 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา