directions_run

หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0088
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 13 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 16:39 น.