stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN65/0081
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 13 กันยายน 2565
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67
1 การจัดการสุขลักษณะ และความปลอดภัยในอาหาร(25 ก.พ. 2566-12 มี.ค. 2566) 0.00                                        
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ(18 มี.ค. 2566-2 เม.ย. 2566) 0.00                                        
3 การควบคุม และวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร(8 เม.ย. 2566-7 พ.ค. 2566) 0.00                                        
4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การวิเคราะห์ทางสถิติ(13 พ.ค. 2566-27 พ.ค. 2566) 0.00                                        
รวม 0.00
1 การจัดการสุขลักษณะ และความปลอดภัยในอาหาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3 การควบคุม และวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การวิเคราะห์ทางสถิติ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 21:13 น.