stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0144
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 10 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 10:07 น.