directions_run

การเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงมาตรฐาน PISA (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงมาตรฐาน PISA
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN66/0090
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 25 กันยายน 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566 01:11 น.