directions_run

ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564 (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN66/0027
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 21 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 40 1,200,000.00 0 0.00
21 พ.ย. 66 หลักสูตร ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564 40 1,200,000.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2566 15:34 น.