directions_run

ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN66/0035
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 21 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 15:27 น.