directions_run

หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็น ฐานสำหรับครูปฐมวัย (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็น ฐานสำหรับครูปฐมวัย
สถาบันการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN66/0099
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 25 กันยายน 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
4 พ.ย. 66 กิจกรรมปฐมนิเทศ / สัทอักษรภาษาจีน (PINYIN) อบรมเชิงปฏิบัติการ 0 0.00 -
11 พ.ย. 66 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 0 0.00 -
12 พ.ย. 66 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย (ต่อ) 0 0.00 -
18 พ.ย. 66 การเลือกใช้สื่อเพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย 0 0.00 -
25 พ.ย. 66 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0 0.00 -
2 ธ.ค. 66 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็นฐาน 0 0.00 -
16 ธ.ค. 66 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็นฐาน (ต่อ) 0 0.00 -
20 - 22 ธ.ค. 66 บูรณาการองค์ความรู้กับการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนจิ้นเต๊อะแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงเรียนวานิชวิทยา อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การสาธิตและจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้เกมเป็นฐาน 0 0.00 -
6 ม.ค. 67 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิธีมอบประกาศนียบัตร และประเมินโครงการ 0 0.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 13:44 น.