directions_run

การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สมรรถนะสูง เพื่อกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สมรรถนะสูง เพื่อกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN66/0071
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 25 กันยายน 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 17:32 น.