directions_run

การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สมรรถนะสูง เพื่อกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สมรรถนะสูง เพื่อกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN66/0071
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 25 กันยายน 2566
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67
1 โมดูลที่ 4 เทคโนโลยีกับการบัญชี(1 ต.ค. 2566-31 ม.ค. 2567) 126,000.00        
2 โมดูลที่ 5 ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ SMEs ธุรกิจการค้าชายแดน(1 ต.ค. 2566-31 ม.ค. 2567) 260,000.00        
3 โมดูลที่ 1 การประกอบการและการตลาดยุคดิจิทัลยุคใหม่(1 พ.ย. 2566-30 ธ.ค. 2566) 126,000.00        
4 โมดูลที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่(1 พ.ย. 2566-31 ม.ค. 2567) 126,000.00        
5 โมดูลที่ 3 การจัดการการค้าชายแดน(1 พ.ย. 2566-31 ม.ค. 2567) 126,000.00        
6 หมวดค่าดำเนินกิจกรรม(1 พ.ย. 2566-31 ม.ค. 2567) 436,000.00        
รวม 1,200,000.00
1 โมดูลที่ 4 เทคโนโลยีกับการบัญชี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 126,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ หลักการทางด้านการบัญชีและการเงินในธุรกิจ จำแนกองค์ประกอบและจัดทำบัญชีต้นทุน คำนวณต้นทุนการผลิตต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าคงเหลือเบื้องต 40 126,000.00 -
2 โมดูลที่ 5 ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ SMEs ธุรกิจการค้าชายแดน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 160 260,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าดำเนินการในการติดตามผู้เรียนใน จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คน (เหมาจ่าย) 40 80,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อลงพื้นที่ติดตามในจังหวัดเชียงราย 40 140,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และ จัดทำเอกสารในสถานประกอบการ 40 10,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าจัดการประชุมทีมอาจารย์และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการดำเนินโครงการ (เหมาจ่าย) 40 30,000.00 -
3 โมดูลที่ 1 การประกอบการและการตลาดยุคดิจิทัลยุคใหม่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 126,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ แนวคิดการประกอบการและการออกแบบธุรกิจ วิเคราะห์สถานการณ์และจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ทราบความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล 40 126,000.00 -
4 โมดูลที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 126,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บโลจิสติกส์ของธุรกิจ ประเมินผู้ขายวัตถุดิบหรือสินค้าแก่ธุรกิจ หลักการบริการการจัดการขนส่งเส้นทาง และ 40 126,000.00 -
5 โมดูลที่ 3 การจัดการการค้าชายแดน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 126,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ บทบาทและความสำคัญของการค้าระหว่างชายแดน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ อธิบายขั้นตอนของกระบวนการนำเข้า ส่งออกสิ 40 126,000.00 -
6 หมวดค่าดำเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1280 436,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าอาหารและของว่างสำหรับการจัดกิจกรรม (อาหาร + ของว่าง 160 บาท * 50 คน * 12 ครั้ง) 40 96,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 30 ม.ค. 67 ค่าห้องพักวิทยากรในการอบรม (1,000 บาท * 22 วัน ) 40 22,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อจัดอบรมในจังหวัดเชียงราย (2,500 บาท * 25 วัน ) 40 62,500.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 วัสดุสำนักงาน (3,000 บาท * 6 ครั้ง ) 40 18,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร + ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียน (500 บาท * 40 คน) 40 20,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าจัดการประชุมทีมวิทยากร 40 20,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่ากระเป๋าให้ผู้เรียน (300 บาท * 50 ใบ) 40 15,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าใบประกาศนียบัตรผู้เรียน (200 บาท*40 คน ) 40 8,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าของที่ระลึกสถานที่ดูงาน (1,500 บาท * 3 แห่ง) 40 4,500.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเสวนา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร+ของว่าง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเอกสารจัดการเสวนา ค่าเดินทางไปจังหวัดเชียงราย 200 100,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าจัดงานพิธีเปิด + พิธีปิด โครงการ (เหมาจ่าย) 200 20,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 200 4,500.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าประชุมสรุปกิจกรรมตลอดโครงการ และประเมินกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน * 4,000 บาท) 40 12,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่ารับรองวันสรุปกิจกรรม (เหมาจ่าย) 40 2,500.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และเข้าเล่มส่งแหล่งทุน (1,000 บาท * 2 เล่ม) 40 2,000.00 -
1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 ค่าใช้จ่ายในการทำคลิปวีดีโอตลอดหลักสูตร 200 29,000.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 17:32 น.