directions_run

การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 3,675,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN62/0003
ปีงบประมาณ 2562
วันที่อนุมัติ 8 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 15 746,000.00 0 0.00
1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 65 ฝึกอบรมรุ่น 3 15 746,000.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 10:56 น.