directions_run

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 2,692,106.00 บาท
รหัสโครงการ FN63/0014
ปีงบประมาณ 2563
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2565
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 30 632,280.00 4 0.00
8 - 9 ส.ค. 64 วิเคราะห์บริบทชุมชน แปลงปลูกมันสำปะหลัง การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง การวางแผนและการจัดการในระบบปลูกมันสำปะหลัง 6 28,800.00 0.00
11 - 13 ก.ย. 64 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรตามหลักเกษตรแม่นยำสูง 6 479,930.00 0.00
20 - 23 ก.ย. 64 ประยุกต์ใช้ข้อมูลวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 6 57,600.00 0.00
1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแบบแม่นยำสูงได้ 12 65,950.00 0.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 11:09 น.