directions_run

การผลิตสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ดิจิทัลเสมือนจริง (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ดิจิทัลเสมือนจริง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN66/0053
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 25 กันยายน 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2566 10:00 น.