directions_run

Integrated Smart Gastronomy Design : เติมความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืน แบบอิ่มรู้ชูถิ่นฐาน (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร Integrated Smart Gastronomy Design : เติมความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืน แบบอิ่มรู้ชูถิ่นฐาน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN66/0003
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 21 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2566 10:18 น.