การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี

ฟังบรรยาย Sustainability ขององค์กรขนาดใหญ่21 มกราคม 2567
21
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าฟังบรรยาย Sustainability ขององค์กรขนาดใหญ่โดยวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เข้าร่วมประเมินการบรรยายของวิทยากร ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และผ่านการทำแบบทดสอบ