การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี

การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LCA21 มกราคม 2567
21
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แบ่งกลุ่มการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป LCA

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียนได้วิธีการในการคำนวณและวิเคราะห์ผลกรทบทางสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์