การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี

เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการตามโจทย์ของสถานประกอบการ27 มกราคม 2567
27
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการตามโจทย์ของสถานประกอบการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ในการนำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการมาวางแผนออกแบบ แผนการประเมินสร้างโมเดลการประเมิน LCA ตามโจทย์ที่ร่วมกับตั้งกับสถานประกอบการ โดยใช้ทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการประเมิน LCA และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย คือผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ของสถานประกอบการที่กำหนด