การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี

สัมมนา Brain storming และดำเนินกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม17 กุมภาพันธ์ 2567
17
กุมภาพันธ์ 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กิจกรรม Brainstorming - แบ่งกลุ่ม - พบปะบริษัทพี่เลี้ยง อาจารย์พี่เลี้ยง - กำหนดหัวข้อที่ศึกษา - ปลูกป่า

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเสนอ กำหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนางานของแต่ละกลุ่ม และช่วยกันวิเคราะห์เรื่องกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม การปลูกป่ามีความสำคัญอย่างไร