การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี

ทบทวนโครงงานที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและสถานประกอบการ ทั้งหมด24 กุมภาพันธ์ 2567
24
กุมภาพันธ์ 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เรียนทบทวนโครงงานที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและสถานประกอบการ ทั้งหมด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สื่อการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินและความสามารถในการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากความเข้าใจและองค์ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาของหลักสูตรทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ