การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี

นำเสนอผลงาน26 มีนาคม 2567
26
มีนาคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เรียน แบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงาน • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการบริการ X-ray ระหว่างรถ X-ray เคลื่อนที่และการ X-ray ที่สถานพยาบาล • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์รองรับสิ่งขับถ่าย • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการจัดการการใช้ขวดน้ำในโรงพยาบาลรามาธิบดี • การเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารในโรงพยาบาลแบบใช้ซ้ำได้และใช้แล้วทิ้ง