directions_run

หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0021
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 1.การปฐมนิเทศผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 0 0.00
27 พ.ค. 65 - 20 พ.ย. 65 ชี้แจงระบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน 40 0.00 -
2 การจัดการเรียนการสอนบรรยาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 0 0.00
30 พ.ค. 65 N120111 วัตถุดิบทางธรรมชาติและสารฟังก์ชันเพื่อการชะลอวัย 40 0.00 -
3 การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 การฝึกงานในสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
5 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
6 ประเมินผลผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 13:53 น.