directions_run

หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 160 3,500.00 0 0.00
1 - 30 เม.ย. 65 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 100 500.00 -
5 - 12 เม.ย. 65 การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ 60 3,000.00 -
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 37 1,500.00 0 0.00
27 พ.ค. 65 โครงการปฐมนิเทศ 37 1,500.00 -
3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 กิจกรรมศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0