directions_run

หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0020
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2022
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด 7.809813,99.943485place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณเม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร(1 เม.ย. 2022-30 เม.ย. 2022) 3,500.00              
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(27 พ.ค. 2022-27 พ.ค. 2022) 1,500.00              
3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(31 พ.ค. 2022-1 ต.ค. 2022) 0.00              
4 กิจกรรมศึกษาดูงาน(27 ก.ค. 2022-29 ก.ค. 2022) 0.00              
รวม 5,000.00
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 160 3,500.00 0 0.00
1 - 30 เม.ย. 65 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 100 500.00 -
5 - 12 เม.ย. 65 การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ 60 3,000.00 -
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 37 1,500.00 0 0.00
27 พ.ค. 65 โครงการปฐมนิเทศ 37 1,500.00 -
3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 กิจกรรมศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2021 13:55 น.