หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

อบรม Module 3 - กลุ่ม 325 กรกฎาคม 2565
25
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรม Module 3 - SolidWorks Heat Simulation

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน

การวิเคราะห์นำความร้อนและการพาความร้อนแบบคงตัว สมการการนำความร้อน และสมการการพาความร้อน การวิเคราะห์ความร้อนเบื้องต้น - Heat transfer by conduction - Convection boundary conditions - ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Steady-state heat conduction and steady-state heat convection

การวิเคราะห์นำความร้อนและการพาความร้อนแบบไม่คงตัว - Transient thermal analysis for heat conduction and heat convection - การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและความเค้นอันเนื่องจากความร้อน - ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Thermal stress analysis - การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนระหว่างชิ้นส่วนประกอบ - Analysis of an assembly - Thermal contact conditions

การแผ่รังสีความร้อน การถ่ายเทความร้อนและการไหลภายใน - The interface between flow analysis and thermal analysis - ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Heat transfer with internal fluid flow

การถ่ายเทความร้อนและการไหลภายนอก - The interface between flow analysis and thermal analysis - ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Heat transfer with external fluid flow