หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

อบรม Module 3 - กลุ่ม 123 กรกฎาคม 2565
23
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การวิเคราะห์ปัญหาการไหล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทบทวนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำลองปัญหาการไหลด้วยคอมพิวเตอร์ (CFD) เช่น สมการควบคุมทางกลศาสตร์ของไหล กรรมวิธีทางปริมาตรจำกัด (Finite Volume method) - หลักการ 3 ขั้นตอนของวิธีการทำ CFD การจำลองปัญหาการไหลใน 2 มิติด้วย CFD: การไหลภายใน (internal flow) และการไหลภายนอก (External flow) - ปัญหา Couette flow ปัญหา Poiseuill flow - ปัญหา Mixed flow (Couette + Poiseuill) - Basic visualizations: velocity vectors, pressure contours, streamlines - ตัวอย่างและกรณีศึกษา การไหลใน 2 มิติ ทั้งปัญหา Internal flow และ External flow

การจำลองปัญหาการไหลใน 3 มิติด้วย CFD: - ปัญหาไหลผ่านปีกเครื่องบิน - ปัญหาการไหลผ่านรถยนต์ - การคำนวณแรงต้านอากาศ (Drag force) - การคำนวณแรงยกอากาศ (Lift force) - ตัวอย่างและกรณีศึกษา การไหลใน 3มิติ ทั้งปัญหา Internal flow และ External flow