หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

รับสมัครผู้เรียน29 เมษายน 2565
29
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วีณา ฟั่นเพ็ง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ทางอีเมลถึงสถานประกอบการที่มีความร่วมมือ เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 ได้ผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 34 คน รอบที่ 2 ขยายการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 สรุปจำนวนผู้สมัครทั้งหมดเป็นจำนวน 57 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 57 คน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 19.3) ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด เป็นบุคคลากรจากสถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 44 คน (ร้อยละ 80.7) จาก 9 สถานประกอบการ

  1. บริษัท มินีแบ มิตซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล จำกัด
  3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
  4. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  5. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จำกัด
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
  7. บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
  8. บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด
  9. บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด