directions_run

ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0011
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 14:49 น.