stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0094
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 21 เมษายน 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 13:29 น.