stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ทักษะดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0048
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ละติจูด-ลองจิจูด 16.2388596,103.3947202place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1(1 เม.ย. 2565-20 เม.ย. 2565) 17,000.00                        
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา(23 พ.ค. 2565-23 พ.ค. 2565) 8,500.00                        
3 พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์(28 พ.ค. 2565-29 พ.ค. 2565) 92,000.00                        
4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(4 มิ.ย. 2565-4 มิ.ย. 2565) 92,000.00                        
5 การวางแผนธุรกิจสำหรับการทำตลาดออนไลน์(11 มิ.ย. 2565-12 มิ.ย. 2565) 92,000.00                        
6 ติดตามงาน ประชุมกลุ่มย่อย ในการวางแผนธุรกิจ(15 มิ.ย. 2565-15 มิ.ย. 2565) 0.00                        
7 การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ด้วยสมาร์ทโฟน(18 มิ.ย. 2565-19 มิ.ย. 2565) 92,000.00                        
8 การตัดต่อ ตกแต่งภาพด้วย Canva(26 มิ.ย. 2565-26 มิ.ย. 2565) 92,000.00                        
9 การบริหารเฟสบุ๊คแฟนเพจอย่างมืออาชีพ(2 ก.ค. 2565-2 ก.ค. 2565) 92,000.00                        
10 การ LIVE สดรวยได้ สไตล์มืออาชีพ(9 ก.ค. 2565-9 ก.ค. 2565) 92,000.00                        
11 การใช้ Google Business Profile(16 ก.ค. 2565-16 ก.ค. 2565) 92,000.00                        
12 การใช้ไลน์ออฟฟิเซียลแอคเคาท์ มัดใจลูกค้า(23 ก.ค. 2565-23 ก.ค. 2565) 92,000.00                        
13 การติดตามประเมินผลการยิงแอด(6 ส.ค. 2565-7 ส.ค. 2565) 92,000.00                        
14 ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการเรียนการสอน(13 ส.ค. 2565-15 ส.ค. 2565) 42,500.00                        
15 การยิงแอดเฟสบุ๊ค เพื่อโปรโมทสินค้า(30 ก.ย. 2565-1 ต.ค. 2565) 92,000.00                        
รวม 1,080,000.00
1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 50 17,000.00 0 0.00
18 - 19 เม.ย. 65 ประชาสัมพันธุ์ ชี้แจงการดำเนินโครงการ 50 17,000.00 -
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 8,500.00 0 0.00
23 พ.ค. 65 ชี้แจงการเรียนการสอน เนื้อหา หัวข้อและการประเมินผล 40 8,500.00 -
3 พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 92,000.00 0 0.00
28 พ.ค. 65 การบรรยายตลาดออนไลน์ 40 46,000.00 -
29 พ.ค. 65 5 ขั้นตอนในการวางแผนสู่ความสำเร็จในการขายสินค้าออนไลน์ 0 46,000.00 -
4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 240 92,000.00 0 0.00
4 มิ.ย. 65 การเชื่อต่ออินเตอร์เนตในรูปแบบต่างๆ 40 46,000.00 -
4 มิ.ย. 65 การใช้งานอินเตอร์เนตในการค้นหาข้อมูล แผนที่ บัณทึกภาพ 40 0.00 -
4 มิ.ย. 65 การใช้ email/line/FB Message 40 0.00 -
5 มิ.ย. 65 การใช้ Google Drive 40 46,000.00 -
5 มิ.ย. 65 การทำงานผ่านโปรแกรม Zoom 40 0.00 -
5 มิ.ย. 65 การใช้โปรแกรม Google Meet 40 0.00 -
5 การวางแผนธุรกิจสำหรับการทำตลาดออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 200 92,000.00 0 0.00
11 มิ.ย. 65 รายละเอียดสินค้าและบริการ/Digital product 40 46,000.00 -
11 มิ.ย. 65 มาตรฐานของสินค้าและบริการ 40 0.00 -
11 มิ.ย. 65 การวางแผนธุรกิจสำหรับการทำตลาดออนไลน์ 40 0.00 -
12 มิ.ย. 65 การวางแผนการสื่อสารของแบรนด์ 40 46,000.00 -
12 มิ.ย. 65 สร้างปฏิทินการสื่อสารของแบรนด์ 40 0.00 -
6 ติดตามงาน ประชุมกลุ่มย่อย ในการวางแผนธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 0 0.00
15 มิ.ย. 65 ติดตามงานแต่ละบุคคล ส่งแผนธุรกิจ ปฏิทินการสื่อสารของแบรนด์ 40 0.00 -
7 การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ด้วยสมาร์ทโฟน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 85 92,000.00 0 0.00
18 มิ.ย. 65 บบาทและความสำคัญของการถ่ายภาพสินค้า 40 46,000.00 -
19 มิ.ย. 65 การถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาทโฟน 45 46,000.00 -
8 การตัดต่อ ตกแต่งภาพด้วย Canva กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
26 มิ.ย. 65 การตัดต่อ วิดีโออย่างง่าย การตกแต่งภาพ 40 46,000.00 -
25 ก.ย. 65 เทคนิคการตกแต่ง ตัดต่อ ภาพและวีดีโอด้วย camva 40 46,000.00 -
9 การบริหารเฟสบุ๊คแฟนเพจอย่างมืออาชีพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
2 ก.ค. 65 การตั้งค่าพื้นฐานของ Facebook Fanpage 40 46,000.00 -
3 ก.ค. 65 เทคนิคการโพสต์และการบริหารจัดการโพสต์ใน Facebook Fanpage 40 46,000.00 -
10 การ LIVE สดรวยได้ สไตล์มืออาชีพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
9 ก.ค. 65 การเตรียมตัวก่อนจะ LIVE และการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับ LIVE 40 46,000.00 -
10 ก.ค. 65 หลักการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวัดและประเมินผลการทำโฆษณาออนไลน์ 40 46,000.00 -
11 การใช้ Google Business Profile กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
16 ก.ค. 65 หลักการใช้ Google Business Profile 40 46,000.00 -
17 ก.ค. 65 การใช้ไลน์ออฟฟิเซียลแอคเคาท์ มัดใจลูกค้า 40 46,000.00 -
12 การใช้ไลน์ออฟฟิเซียลแอคเคาท์ มัดใจลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
23 ก.ค. 65 การเปิดเว็บไซต์ LnwShop การใช้งานระบบหน้าบ้านของ LnwShop 40 46,000.00 -
24 ก.ค. 65 การใช้งานระบบหลังบ้านของ LnwShop 40 46,000.00 -
13 การติดตามประเมินผลการยิงแอด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
6 ส.ค. 65 การติดตามประเมินผลการยิงแอด กลุ่ม 1-7 40 46,000.00 -
7 ส.ค. 65 การติดตามประเมินผลการยิงแอด กลุ่ม 8-12 40 46,000.00 -
14 ลงพื้นที่ติดตามผลและประเมินผลการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 90 42,500.00 0 0.00
13 ส.ค. 65 ประเมินผลการยิงแอด 40 15,200.00 -
14 ส.ค. 65 ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจากการยิงแอด 20 14,000.00 -
15 ส.ค. 65 การติดตามประเมินผลการยิงแอด 30 13,300.00 -
15 การยิงแอดเฟสบุ๊ค เพื่อโปรโมทสินค้า กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 92,000.00 0 0.00
30 ก.ค. 65 การยิงแอดเฟสบุ๊ค เพื่อโปรโมทสินค้า 40 46,000.00 -
31 ก.ค. 65 การยิงแอดเฟสบุ๊ค เพื่อโปรโมทสินค้า 40 46,000.00 -

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 15:21 น.