directions_run

การยกระดับผู้ประกอบการอาหาร Food truck เพิ่มความสามารถด้านการบริหารกิจการและการทำธุรกิจออนไลน์ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (หลักสูตร Non-Degree)

assignment
บันทึกกิจกรรม