stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0142
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 10 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 19:13 น.