directions_run

การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0046
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 1. โมดูล 1 : การผลิตพืชอาหารมาตรฐาน GAP(9 เม.ย. 2565-20 ก.ค. 2565) 430,000.00                        
2 3. โมดูล 3 : การปลูกผักปลอดภัยได้พัฒนาเกษตรกรแบบ Smart Farmer(16 มิ.ย. 2565-30 ก.ย. 2565) 504,800.00                        
3 2. โมดูล 2 : การปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าแบบพืช GAP(2 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 265,200.00                        
รวม 1,200,000.00
1 1. โมดูล 1 : การผลิตพืชอาหารมาตรฐาน GAP กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 150 430,000.00 0 0.00
9 - 10 เม.ย. 65 ชี้แจ้งแนวทางและวิธีการดำเนินโครงการ 50 86,000.00 -
4 - 13 มิ.ย. 65 การปลูกผักปลอดภัยแบบ Smart Farmer ตามมาตรฐานการรับรองพืช GAP 50 172,000.00 -
11 - 20 ก.ค. 65 การเขียนแผนธุรกิจและการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 50 172,000.00 -
2 3. โมดูล 3 : การปลูกผักปลอดภัยได้พัฒนาเกษตรกรแบบ Smart Farmer กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 200 504,800.00 0 0.00
31 มี.ค. 65 หักเข้ามหาวิทยาลัย 10 เปอร์เซ็น 50 120,000.00 -
16 - 25 ส.ค. 65 อบรมความรู้การแปรรูปผักและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแปรรูปผักได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชน 50 172,000.00 -
26 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65 อบรมความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชน 50 172,000.00 -
10 - 13 ก.ย. 65 ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน 50 40,800.00 -
3 2. โมดูล 2 : การปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าแบบพืช GAP กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 100 265,200.00 0 0.00
8 - 12 ส.ค. 65 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนไร่พารวยความรู้การเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณที่ดีต่อผู้/ผู้รับบริการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 50 86,000.00 -
14 - 23 ส.ค. 65 อบรมความรู้และการศึกษาจากสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนไร่พารวย อ.เมือง จ.มหาสารคาม 50 179,200.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 20:46 น.