stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0047
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 80 30,000.00 0 0.00
1 - 30 เม.ย. 65 ประกาศรับสมัคร 40 15,000.00 -
20 - 21 เม.ย. 65 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินโครงการ 40 15,000.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 11:21 น.